Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Linton, Karlsson, Nozick, Neo, Söderqvist & Swartz | Main | Simpsons vs the constitution: What is problem? »
fredag
mar032006

The welfare state: Decay or growth?

Here is the growth argument, and here is Martin Wolf predicting its decay.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

En hypotes som jag sett då o då är att välfärds staten är ett resultat av en (i fredstid) fortsatt krigsekonomi, jag gillar ide'n bl.a. för att den stämmer tidsmässigt (WW I o II) och för politikers motvilja att släppa ifrån sig makt som de fått.

Jag var ganska positiv till EU och Euro etc när man valde, men nu när jag ser hur överstatlighetens detaljregleringsiver breder ut sina tentakler så fort en blotta visar sig blir jag mer tveksam. Tiden kanske inte var riktigt mogen för EU när det började ta fart.
4 mar | Unregistered Commenterpeter w
I will recommend not to hold back until you get enough cash to buy different goods! You should take the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> or just credit loan and feel fine

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.