Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Väntad löfteschock i augusti. Väljarna rasar? | Main | Dennis Töllborg slutar i protest sänkta krav och politisk styrning »
måndag
apr172006

Greg mankiw undervisar och bloggar

När Greg Mankiw (ansvarig för ett antal läroböcker i nationalekonomi) sattes att undervisa de första poängen nationalekonomi vid Harvard, startade han en blogg: "Random Observations for Students of Economics". Där hamnar funderingar kring sådant som tagits upp på föreläsningen, lästips, svar på studentfrågor via mail som många har nytta av - och så vidare.

Någon kanske tycker det är underligt att detta inte sker på ett intranät, så att detta kommunikationsforum blir förbehållet den exklusiva skaran Harvard-studenter. I själva verket är det sannolikt just fenomen som Mankiws villighet att dela med sig via en vanlig blogspot-sida, som bidrar till att göra Harvard till ett bra lärosäte med gott rykte. Rekommenderas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Man kanske kan tillägga att Greg Mankiw, förutom att vara en framstående forskare och lärare, också har erfarenhet från den ekonomiska politikens värld. Han var tills nyligen ordförande i president Bushs Council of Economic Advisers.
17 apr | Unregistered CommenterNiclas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.