Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Födelsedagseffekten på sjukfrånvaron | Main | Ranking av Almedalsdalstalen hittills »
fredag
jul072006

Apropå myndigheters opinionsbildning...

Johan K har sökt på "generaldirektör" i presstext. Det gav en hel del träffar. Jag inspirerades, och noterade följande:

I DN-debatts arkiv ger "generaldirektör" 128 träffar. "Minister" ger 48, och det inkluderar "äldreomsorgsminister" och liknande kombinationer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.