Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Svenskar bor stort och ofta ensamma | Main | West wing, adverse selection och Medicares administrationskostnader »
fredag
apr042008

DKV byter förlag

En liten nyhet: Den Kapitalistiska Välfärdsstaten ligger numera på Norstedts akademiska förlag (närmare bestämt här). Bland annat betyder detta att en andra reviderad upplaga är på väg.

Alla som hittat tokigheter eller saker som borde strykas/utvecklas/stavas rätt, uppmanas använda det diskussionsforum som finns här. Slutligen undrar jag hur ni ser på frågan om hårda vs mjuka pärmar på en bok av detta slag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hur kommer man åt filen ovan - loginskyddad?
? jag länkar inte till någon fil...
6 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.