Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Institutioner: konsekvens eller förklaring? | Main | DKV byter förlag »
fredag
apr042008

Svenskar bor stort och ofta ensamma

Andelen ensamhushåll i Sverige är den högsta inom EU, med god marginal till tvåan Finland. Även när det gäller boendeyta per person ligger Sverige i toppen med 45 kvm per person (Danmark är dock solklar etta med 52).
365946-1466996-thumbnail.jpg 365946-1466999-thumbnail.jpg
Källa: http://www.federcasa.it/news/housing_statistics/Report_housing_statistics_2005_2006.pdf

Varför bor vi på detta sätt? Den höga andelen ensamhushåll kan såklart tänkas spegla svenskars preferenser: Vi slipper gärna andra männskor runt omkring oss (se Berggren & Trägårdh, Är svensken människa?). Men den höga boendeytan totalt sett har sannolikt också en annan förklaring: Subventioner till bostadssektorn har under lång tid snedvridit relativpriserna, så att vi konsumerar lite mer boendeyta och lite mindre av allt annat.

Frågan dök upp nyligen på Centrum för ekonomisk demografi i Lund, där vi diskuterade finansiering av framtidens äldreomsorg.

Många gamla i Sverige bor stort i lägenheter med hyra långt under marknadspriset, där de strosar omkring och snubblar på trösklar i jakt på läsglasögon som förlagts i något av de fem rummen. Samtidigt är resursbehovet inom hemtjänst och äldreomsorg stort och ökande. Kanske är det läge att förändra resursallokeringen en smula?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Du har helt rätt. Vi behöver en ny myndighet! Boallokeringsnämnden, förslagvis!
5 apr | Unregistered CommenterPeter K
Jag tror snarare att det är fullt tillräckligt att förlita sig på marknadsmekanismer...
5 apr | Unregistered Commenterbergh
Jag trodde att jag hade gjort mig tillräckligt ökänd för att min ironi skulle vara uppenbar. ;)
6 apr | Unregistered CommenterPeter K
Förutom att införa marknadshyror bör vi av denna anledning även omedelbart ersätta dagens system med en flyttskatt till det system för fastighetstaxering vi tidigare hade.Med en stor skillnad: även för bostadsrätter bör taxeringsvärdet avspegla marknadspriset.
7 apr | Unregistered CommenterJonas
Diskuterade med en kvinna från hyresgästföreningen för typ en vecka sedan. Hon menade att vi idag i princip redan har marknadshyror så det är inte det som är problemet. Sen bjöd hon in mig till en demonstration mot "regeringens försök att införa marknadshyror".
7 apr | Unregistered CommenterPeter K

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.