Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Afrikanska tvillingar | Main | SN-seminarium om Fölster & Wallen (2009) »
lördag
dec122009

Mer biståndsdebatt

Nu har jag mer eller mindre handgripligen sparkat in en av ulandsekonomerna i Göteborg i biståndsdebatten. Med väntat resultat - debatt mellan Sven Tengstam och Fredrik Segerfeldt här.

Ministerns presentation nedan. Slide 6 verkar lovande.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.