Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Rätt och fel om Fokus artikel "skattesänkarna" | Main | Intressant om ESS i Lund »
måndag
feb022009

"på Sida lärde jag mig allt jag behövde kunna för det nya jobbet."

PSW är i farten, om narkotikabekämpning. Läs!

(OBS: novell, dvs det är inte sant)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

"(OBS: novell, dvs det är inte sant)"

Det kanske är baserat på en sann historia..

/Liza Marklund

;-)

3 feb | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.