Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ur senaste AER | Main | Easterly om karusellpumpar, lyxkaffe och bistånd. »
måndag
dec122011

Veckan som gick och kommer

Förra veckan:

Nytt nummer av Ekonomisk debatt – det sista med Klas Fregert som redaktör. Nästa år är det jag och Niclas Berggren som agerar redaktörer. Första artikeln i nummer 8 är “Det svenska korruptionsproblemet” av Gissur Erlingsson och Jonas Linde. Det kommenteras av Eva Mörck, och Gissur med flera svarar på ekonomistas.se

Veckan som kommer:

Imorgon, seminarium på socialdepartementet, med presentation av ny rapport om pensionärernas levnadsförhållanden.

På onsdag, makthavaröl om Anne-Marie Pålssons bok, knapptryckarkompaniet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Makthavaröl...utfrågarna av AM Pålsson var från Timbro och Stockholms Universitet. Då blir det nog mest ett ifrågasättande av varför AMP kritiserar sin egen partiledning...

Kan man inte hitta utfrågare utanför den egna politiska miljön? Borde inte det ge ett bättre seminarium.
14 dec | Unregistered CommenterJarl E

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.