Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ekonomisk Debatt nr 2 | Main | Nyanserat om valfrihet »
måndag
apr042011

Om bankräddningar och USAs ökande inkomstskillnader

winner-take-all-politics20104

Hacker och Piersons bok “Winner-take-all Politics” om ökande inkomstojämlikhet i USA är intressant av minst tre skäl:

1. Den belägger övertygande hur extremt koncentrerad den amerikanska tillväxten varit sedan 1980 – inte bara till den rikaste procenten, utan även till den rikaste promillen.

2. Deras huvudförklaring är inte okontrollerade marknadskrafter utan politiska beslut fattade i Washington.

Boken är med andra ord en intressant kombination av att förklara ett klassiskt vänsterproblem – extrema inkomstskillnader – med en klassisk högerförklaring – privilegiesökande intressegruppspolitik.

Ur recensionen i Foreign Affairs:

Hacker and Pierson refreshingly break free from the conceit that skyrocketing inequality is a natural consequence of market forces and argue instead that it is the result of public policies that have concentrated and amplified the effects of the economic transformation and directed its gains exclusively toward the wealthy

…vilket leder till skäl nummer tre:

3. Hacker och Pierson ser det enorma bankstödet från FED de senaste åren som ännu ett exempel som passar in i mönstret och illustrerar den finansiella elitens stora politiska inflytande.

Mot denna bakgrund är det intressant att läsa om FED och Bear Sterns, eller mer nyligen i New York Times (här och här) om hur nya dokument visar FEDs utlåning, inte bara till Amerikanska banker – utan även till utländska institutioner. Ben Bernankes officiella förklaring återges i NYT:

It is not the responsibility of the Federal Reserve — nor would it be appropriate — to protect lenders and investors from the consequences of their financial decisions. But developments in financial markets can have broad economic effects felt by many outside the markets, and the Federal Reserve must take those effects into account when determining policy

Men NYT konstaterar mycket riktigt att:

Protecting global lenders and investors from the effects of their financial decisions was exactly what the Fed decided it had to do. Bankers and investors on the receiving end of this largess have long known the extent to which the Fed rescued them in their time of need. Now, thanks to these Fed documents, the rest of us can see it, too.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Nu har jag iofs inte läst boken så jag kanske borde hålla mig... men angående bailout-exemplet:

Det är ju helt irrelevant vad som hade hänt i en "fri marknad"; kanske hade banker inte varit lika riskbenägna, kanske hade de. Kruxet är att det inte finns något sätt att trovärdigt sätt hota banker. Är det trovärdigt att FED skulle offra det finansiella systemet för att smälla investment bankers på fingrarna och förhindra moral hazard, eller vilket är det fria marknadsalternativet som alla yrar om?

Givet ovan är ju det intressanta vad som är optimal policy/nivå på reglering förutsatt att bankerna "vet" att de kommer bli utbailade - och då kan ju knappast avreglering vara svaret?
4 apr | Unregistered Commenterschumpeter
Sen när blev förklaringen "privilegiesökande intressegruppspolitik" en "högerförklaring"? det känns ju snarare som en vanlig problembeskrivning bland ekonomer i allmänhet (vänster som höger) och ibland nyliberaler i synnerhet. Speciellt i USA är det väl vanligt att republikanerna lyssnar en hel del till "big business" medan demokraterna ofta låter sig styras av vissa fackförbund. Men att ekonomiska särintressen styr politiken är ju en grundbult i Marxistisk analys också så jag håller inte med om att dety kan klassas som en "högerförklaring".
5 apr | Unregistered CommenterBetraktare
Vidare; http://www.vanityfair.com/business/features/2011/03/michael-lewis-ireland-201103 är väldigt intressant läsning ang moral hazard problem på individnivå. Det är förvisso bara ett exempel (land) men om det är generaliserbart, dvs att bankfolk trots risk för personlig konkurs etc ändå ägnar sig åt synnerligen riskfyllda affärer, torde det ha rätt stora policyimplikationer, och det är inte fria tyglar.
5 apr | Unregistered Commenterhenrik
@ Bergh

Detta är inget nytt. Folk som Dean Baker har länge påpekat att USA:s ökade ojämlikhet är ett resultat av att näringslivet till stora delar tagit över staten för egna intressen och allteftersom skapat en så kallad ''conservative nanny state''. Ingen ''fri marknad'' skulle antagligen leda till sådana inkomsskillnader.

Däremot kan det diskuteras om inte den fria marknaden dödade sig själv genom att en (hyfsat) oreglerad kapitalism ledde till att näringslivet fick en väldigt stor politisk makt och på så sätt kunde förmå staten att börja gynna det på olika vis, eller vad tror du Bergh? Denna mekanism talade ju redan Adam Smith om. Tror du inte att ett alltför politiskt mäktigt näringsliv ofta lyckas avskaffa eller försvaga den fria marknaden? jag menar, varför skulle inte mäktiga aktiebolag med enorm politisk makt försöka krama skattepengar ur den amerkanska staten, Pentagon etc, särskilt om de har hyfsat fria tyglar att pumpa in pengar i valkampanjer etc?

Se även detta:

http://www.stateofworkingamerica.org/charts/view/201

Hourly wage and compensation growth for production/non-supervisory workers (utgör ca 80% av employment enligt utgåvan från 2006) and productivity, 1947-2009
6 apr | Unregistered Commenteratw
@ Betraktare Etiketten är inte det väsentliga. Du har helt rätt i att det finns flera likheter mellan viss marxism och public choice. Men en förklaring som många ekonomer och en del nyliberaler skulle använda, tror jag många lite slarvigt skulle acceptera etiketten höger på.

@atw Nej, detta är inget nytt. Men Hacker och Piersons bok är relativt ny, de är bra på att bemöta de klassiska motargumenten från "höger": Att alla fått det bättre, att konsumtionsojämlikhet är mindre än inkomstojämlikhet med mera.
8 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.