Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« BOKTIPS | Main | Hur mycket av de ökande hälsoklyftorna beror på sammansättningseffekter? Om malmökommissionen – Del 3 »
torsdag
jun062013

Del 4 Om MalmöKommissionen: Försörjningsstödet

I korthet: Det är förvånande att kommissionen inte diskuterar incitamentsproblemen i dagens försörjningsstöd, och istället nöjer sig med att föreslå att det höjs.

 


 

Två av Malmökommissionens förslag som uppmärksammats en hel del  rör försörjningsstödet:

  • Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. (s. 60)
  • Inled en diskussion på nationell nivå om att höja riksnormen för nationellt försörjningsstöd. (s 102)

Det finns många problem med det svenska försöjningsstödet. Är ett av dem att stödet är för lågt? I jämförelse med andra länder utmärker sig Sverige genom att stödet exklusive hyra inte är särskilt högt. Däremot är det svenska systemet jämförelsevis generöst när hyran räknas in.

screenshot

Figuren – hämtad från min Fores-bok om segregation och ekonomiska frizoner – bygger på OECD-data.

OBS1: OECD anger stödet relativt medianinkomsten. I absolut nivå är alltså det svenska stödet även utan hyresersättning högre än exempelvis i Portugal då medianinkomsten är högre i Sverige.

OBS2: OECD räknar mer en hyra på 20 procent av medianinkomsten medellönen, vilket för Sveriges del innebär 5800 kr. Det totala stödet kan alltså bli både högre eller lägre beroende på hyran. Enligt Boverket (2010) var den genomsnittliga månadshyran 2009 för 2 rum och kök 4 537 kr i det befintliga beståndet, 6 959 kr i allmännyttans nyproduktion och 8 459 kr i privat allmänproduktion.

Huvudproblemet med det svenska försörjningsstödet är således knappast att den totala nivån är låg. Däremot är det ett problem att en stor andel av stödet är kopplat till utgifter såsom hyra – en konstruktion som försvårar för individen att påverka sin situation genom egna beslut.

Systemet tillåter inte att man sparar pengar till en bil eller till ett körkort, och det går inte att få pengar över genom att sänka boendekostnaden: Den som minskar sin boendekostnad med X kronor, får stödet sänkt med X kronor.

Vad kunde kommissionen ha föreslagit?

Ett alternativ är att betala hyresersättning som en schablon istället för att ersätta hela hyran. Generellt sett kan man öka människors frihet och minska den integritetskränkande behovsprövningen genom att minska konsumtionsstyrningen. I dagsläget är stora delar knutet inte bara till hyra, utan till kollektivtrafik, fackavgift, akasseavgift, livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV- avgift.

I praktiken betyder detta ofta mot uppvisande av kvitto. Nog finns här utrymme att reformera?

Ett annat tänkbart förslag är att göra det möjligt för ungdomar att få hjälp att ta körkort inom försörjningsstödets ram.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Ah, du menar incitament att 'bo i ett tält'?
Jo då kan skatten sänkas för den som betalar Statlig skatt och den är ju skadlig.
Utan Statlig skatt skulle Anders Borg höja sin inkomst genom att jobba ännu mer. . . . med Sveriges finanser.
Och med låg marginalskatt så skulle AF få ett oerhört söktryck på dom som söker som . . . tja Riksdagsmän . . kanske, eller att vi skulle då kunna få ytterligare några 100-tusen välfärdsforskare eller nationalekonomer ?
Inge on om dessa yrkesgrupper men vi kan inte ha 4-miljoner -forskare.
Ja det övergick till typ en extrapolering av marginaleffetens skadliga påverkan på utbildning o arbetslivet ;)
Herregud Nils... Det du skrev hade ju absolut ingenting med inlägget att göra!
7 jun | Unregistered CommenterAndreas
"OECD räknar mer en hyra på 20 procent av medianinkomsten, vilket för Sveriges del innebär 5800 kr."

Är medianinkomsten i Sverige 29000 kr?
7 jun | Unregistered CommenterAndreas
Nej, men det är OECD som uppger att de räknat med 5800. De har sannolikt räknat med heltidsmedianen bland vuxna.
8 jun | Unregistered Commenterbergh
clip{
"istället för att ersätta hela hyran."
}
Alltså helt sonika sänka dagens sossnivån genom att INTE hela hyreskostnaden betalas, utan incitamentet ska in där.
Problemet flyttas, eller som Fredrik Reinfeldt säger, 'någon annan betalar, familj, sambo, kompisar' . . . tja. . . men inte Staten.
I USA har dessa 'incitamentiserats' till att bo, runt 2 familjer i lägenheterna o 3 i husen, ofta hos föräldrar.
'Incitamentationen' (jag är påkostad i Svenska jag) gör att hyresvärdarna får tomma lägenheter o nu måste kolla vilka som övernattar i lägenheterna, konkurs, o det ropas på Staten att köpa upp bankernas dåliga lån.

Spara till bil på soss!!!
Glöm det, ingen av dessa har något att sälja, för att få soss så ska du vara utblottad o bil ingår ytterst sällan i sossberäkningarna, kan man spara så är ju det ett bevis på att soss är högre än FR:s 'inte svälta'.

Sen anser du att en sänkning av soss, (”istället för att ersätta hela hyran.”) vilket i praktiken innebär att familjer måste 'incitamenta' till en mindre o billigare lägenhet, som en ökad frihet !!
Dom kan välja på att ta ett billigare boende och . . . vadå?
Iden är nog god att kunna 'få pengar över' genom att ex.v. bo billigare än billigt, men dessa ska vi kalla dom 'rundvandrare' hos soss, bor redan i det billigaste enl. av soss godkänd min-norm, för att få första soss-bidraget så måste dom ju ner i nivå till soss-norm, så billigare än billigast är då . . . väl under bar himmel, men det regnar ju ibland, så tält.
Ingen av dessa har något att sälja, för att få soss så ska du vara utblottad.

Ungdomar får redan körkort genom AF, om dom bedömer att detta ökar anställningsbarheten.
Jag får försörjningsstöd och kan konstatera att Nils Lindhollm inte har en aning om vad han pratar om...
8 jun | Unregistered CommenterAndreas
Vad krävs för att få försörjningsstöd?

Du måste i första hand söka andra tänkbara former av bidrag.

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att ta anvisat arbete eller utbildning
Om du inte är arbetsför ska du inneha aktuell sjukskrivning
clip[
"Är du egen företagare måste du avregistrera ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande enligt ovan
Är du flykting krävs att du deltar i och fullföljer anvisad introduktionsplan
Har du eller övriga familjemedlemmar tillgångar - bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet - eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja måste dessa medel användas till försörjningen innan du har rätt till försörjningsstöd."}
Från Vallentuna
OBS
"Har du eller övriga familjemedlemmar tillgångar - bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet - eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja måste dessa medel användas till försörjningen innan du har rätt till försörjningsstöd."

Fattiggörandet.
'Spara till bil' !!
Att man söker andra tänkbara bidrag betyder inte att man inte kan få försörjningsstöd. Om det är det du hävdar. Omöjligt egentligen att veta.
8 jun | Unregistered CommenterAndreas
Andreas: Hyran OECD räknat med är 20 procent av snittlönen (vid heltidsarbete), inte medianinkomsten. Ändrat nu. Tack för påpekandet!

Nils: Jag vet hur reglerna ser ut.
8 jun | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.