Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Inkomstindexering eller prisindexering? | Main | Ny forskning (och kolumn) om tillit »
måndag
sep092013

Går det bra för Sverige enligt andra mått än BNP-tillväxt? del 2: självmord

När jag föreläser om hur Sverige genom diverse reformer fick stopp på stagnationen och åter blev en hyfsat konkurrenskraftig ekonomi, händer det att jag får frågan om BNP-tillväxt är ett bra på på ett lands framgångar.

Det är en bra fråga: Ekonomer antar ofta lite väl slentrianmässigt att om det går bra ekonomiskt går det bra i andra angelägna dimensioner också. Men det finns goda skäl att testa om så faktiskt är fallet. I ett tidigare inlägg visades hur förväntad livslängd utvecklats sedan 1960-talet.

Men låt oss kika på ett annat mått på hur det är att leva i ett land: Självmordsstatistiken.

WHO gömmer den i landspecifika pdf-filer (sannolikt av goda skäl), men så här ser det ut för Sverige:

NewImage

Av detta framgår att självmordsandelen var som högst 1970, föll kraftigt under 1990-talet, och var 2010 den lägsta sedan 1950. Den fallande trenden är inte självklar - så här har det sett ut i USA:

NewImage

Generellt sett ligger USA lägre än Sverige, men trenden är svagt ökande och data för 2010 har inte lagts ut än. Med tanke på hur finanskrisen slog mot USA är det ingen vild gissning att självmord numera är vanligare i USA än i Sverige.

Det är för övrigt en vanlig myt i USA att Sverige har världens högsta självmordsfrekvens, men det stämmer alltså inte.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag brukar uppskatta dina inlägg, men här måste jag bara säga att du skriver trams rakt igenom. Skulle du vilja bo i de länder som ligger lägst på den här listan?

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

Självmordsfrekvensen är inte ett mått på hur "bra" det är att leva i ett visst land. Kanske kan man dra någon sorts slutsats av om den ökat eller ej, men även då måste man korrigera för demografiska faktorer (t.ex. att äldre oftare begår självmord).

Den fallande trenden i Sverige har förresten använts för att argumentera för att den mycket kraftigt ökande utskrivningen av SSRI-preparat har haft effekt, men det är en annan diskussion och kontroversiell i sig.
9 sep | Unregistered CommenterH
"Självmordsfrekvensen är inte ett mått på hur 'bra' det är att leva i ett land".

Jo, det är den. Ett mått av flera. Det torde vara ganska okontroversiellt att påstå att om två länder är lika i alla andra avseenden, så är det bättre att leva i det som har en lägre självmordsfrekvens.

Det är inte ens uppenbart att man bör korrigera för demografiska faktorer, eller för den delen hur man bör böra det. Åldersgradienten kan ju i sig ses som ett mått på hur "bra" det "går för Sverige".
10 sep | Unregistered CommenterMartin
Selvmord er et af flere alternative mål for, hvor godt borgerne har det. Her er iøvrigt et andet alternativt mål, som Andreas kender: Gennemsnitshøjde i befolkningen, her for Danmark: http://punditokraterne.dk/2013/08/12/sundhed-i-100-ar-malt-pa-hojde/
Det ville være fantastisk sjovt hvis Andreas kunne lave den samme graf for Sverige (og en eller anden for Norge).
Christian:

I brist på en graf; om du lägger tabell 2 & 3 i det här dokumentet brevid varandra så ser du att utvecklingen bland svenska (mönstrande) män ligger ganska nära den danska utvecklingen:

http://pediatrisk-endokrinologi.no/2008/1/Werner_2008_1.pdf
10 sep | Unregistered CommenterStefan
Bäste H,

nej jag skulle inte vilja bo i Nepal, där (enligt statistiken) ingen begår självmord. Syftet med inlägget (och det tidigare inlägget med förväntad livslängd) var att komplettera måttet real BNP per capita med andra tänkbara mått.

Jag ser faktiskt inte hur det skulle vara trams att visa hur självmorden utvecklats över tiden i Sverige och USA.
11 sep | Unregistered Commenterbergh
Jag tycker att det var ett lysande inlägg :)
11 sep | Unregistered CommenterAndreas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.