Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« sommarläsningstips | Main | Lästips: Nationalekonomer om elpriset och fotbollsstraffar »
torsdag
jun222006

sommarens samtalsämne: valet av basår vid tillväxtberäkningar

Då var vi där igen: "Svensk tillväxt bland Europas lägsta" heter det hos Dick Erixon, och det är såklart Tino Sanandaijs och Johnny Munkhammars Timbro-rapport om tillväxt och arbetslöshet som saken gäller.

Där avslöjas hur regeringen konsekvent väljer 1994 som basår för sina påståenden. Men som framgår av diagrammet betyder det att man startar när Sverige är i botten på en lågkonjunktur. [...] Om man ser till tidsperioden 1990-2006 så var tillväxten i Sverige i genomsnitt 1,4 procent - alltså lägre än EU-snittet.

Och visst kan regeringen kritiseras för att man väljer 1994 som basår, precis efter 90-talets kraftiga lågkonjunktur. Men i ärlighetens namn var väl 1990 knappast heller något normalår i den svenska konjunkturcykeln...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Vill man bara undersöka tillväxten i sig, rent numerärt, kan man använda vilka basår man vill. Problemet kommer när man vill säga något intressant, med policyimplikationer. Det känns lite som att det inte finns något bra basår, om man nu inte tänkt sig hundraåriga perspektiv eller liknande.
22 jun | Unregistered CommenterDennis
Hej Andreas, vad har du för belägg för att 1990 inte var ett normalår i cykeln?
23 jun | Unregistered CommenterImperator
1990 kulminerade 80-talets långa högkonjunktur.

kika på

http://www.konj.se/statistik.4.302e67fd1ec1776c7fff1583.html

och skrolla till filen som visar arbetsmarknads och sysselsättningsgap.
25 jun | Registered Commenterbergh
Ja, basårsproblematiken kommer vara en riktig snackis på badstränderna runtom i "vårt avlånga land". :)
26 jun | Unregistered CommenterOla Svedin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.