Google Scholar
« Snart... Armalyte till PC | Main | windows 7: Första intryck »
fredag
nov272009

Man kan bli konspirationsteoretiker för mindre: Chrome är långsamt i windows 7!

På det hela taget är jag nöjd med windows 7. Ett gott betyg är att jag inte installerat google desktop än. Startmenyns sökfunktion funkar faktiskt bra, även när det gäller dokument som jag alldeles nyss lagt någonstans på hårdddisken, men glömt bort var.

MEN: efter ett tag tycket jag att chrome kändes mycket slöare än vanligt. Och plötligt kändes firefox snappt i jämförelse. En googling visar att jag inte är ensam om den känslan. Jag avvaktar uppdateringar och går tillbaks till firefox ett tag.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.