Google Scholar
« operativsystem | Main | Ny online-anteckningsbok »
torsdag
apr092009

Syncplicity


Syncplicity
Originally uploaded by dirbergh
Mitt USB-minne har ju både åkt taxi och tåg helt på egen hand senaste året. I höstas vidtogs därför en rad åtgärder, däribland Syncplicity.

Det skulle synka valda mappar till något ställe på nätet, utan att jag märkte något. Gratisversionen tillåter 2Gb, praktiskt nog exakt USB-minnets storlek.

Jag installerade på prov, övertygad om att det inte skulle funka, alternativt göra dator och nätverk slött (och sannolikt bådadera).

Eftersom jag inte märkt av programmet sedan jag installerade det,, utgick jag från att något var på tok. Nu när det glunkas om dropbox och liknande, gjorde jag en koll. Syncplicity har funkat hela tiden. Allt finns där. Allt kunde laddas ned till min andra - ännu mindre - dator. För varje fil sparas dessutom revideringar, så att jag kan återgå till en tidigare version om jag så skulle önska.

Tydligen synkar programmet inte hela filer, och som de flesta akademiker vet betyder en hel dags arbete ofta att en word-fil på 700kb kortats med cirka 4 kilobyte.

Rekommenderas!

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.