Google Scholar
« Ny dator - vilka program ska installeras? | Main | Smurfalizern. Finns det något roligare? »
onsdag
jun302010

Ny netbook

Samung har utan tvekan blivit bäst på netbooks. För 3400 får du en snygg och rubust sak, med bra tangentbord, 11 timmars batteritid och windows 7 (som får vara kvar tills vidare).

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.