Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
Main | Vad beror den (möjligen) fallande tilliten i Sverige på? »
fredag
jan302015

Små förändringar

Jag har länge varit lite irriterad på squarespace, där denna blogg ligger. Sökningar med svenska tecken har aldrig fungerat, och nyligen upptäckte jag att bilder som laddats upp med windows live writer plötsligt försvunnit.

På prov har jag därför testat en ny bloggplattform: postachio, som strikt sett fungerar genom att visa innehåll ur evernote. Eftersom jag använt evernote under lång tid passar detta bra, även om bloggen blir tämligen minimalistisk.

Den nya bloggen hittar du här, den gamla finns kvar här. Här är en sida med alla inlägg. Om något gammalt inlägg har döda länkar, saknar bilder eller i allmänhet behöver uppdateras - maila gärna önskemål om detta!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.