Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad beror den (möjligen) fallande tilliten i Sverige på? | Main | The capitalist Welfare state – The economist, elgar blog and amazon »
onsdag
okt222014

Allmän tillit i Sverige: Har Det skett ett trendbrott?

I Forskning och Framsteg fanns nyligen artikel i vilken en stor poäng görs av att tilliten faller i Sverige. Det bygger vad jag kan se helt på det senaste värdet från World Values Survey som visar att andelen svenskar som instämmer i påståendet ‘most people can be trusted’ minskat något jämfört med föregående våg.

Grafen i tidskriften ser ut så här:

Y-axeln är bruten, och de alternativa svaren bortttagna. Den som plockar fram data ur WVS själv får följande bild:

Visst man kan välja att se ett trendbrott här, men då bör man också ha sett en ökande trend innan senaste vågen blev tillgänglig. Få gjorde den tolkningen – med rätta med tanke på de problem som finns i dylika dataserier. Mot den bakgrunden är det mycket tveksamt om det skett ett trendbrott.

WVS är dock inte enda datakällan på tillit. Motsvarande data finns också i European Values Survey. Inte heller här ser vi några tecken på nedgång: Sverige låg 1999 på 66% tillit, och 2008 på 71%. Senare data saknas. I tillitsforskningen brukar EVS och WVS slås samman, och i den resulterande tidsserien för Sverige finns således inte mycket som tyder på en fallande trend.

I Sverige mäts tillit också av SOM-institutet. Här ombeds människor svara på en skala 1-10 i hur stor utsträckning de litar på människor i allmänhet. Här är tidsserien 1996-2010 (ska leta efter nyare data): Data finns årligen 1996 till 2013, och bekräftar bilden att tillit är konstant över tid:

 

I 2012 års SOM-bok, I framtidens skugga, visas ett tecken på att tilliten kan komma att minska i framtiden, eftersom födda 1986 eller senare inte uppvisar stigande tillit med åldern på det sätt som 70-talister gör. Några stora skillnader rör det sig dock inte om, vilket framgår av figuren:

 

SOM mäter även förtroendet för en rad andra samhällsinstitutioner. Strikt sett är detta inte allmän tillit, men det specifika förtroendet för olika politiska institutioner är någorlunda näraliggande och intressant i sig själv:

 

Slutord: De vanliga förbehållen gäller såklart när dessa data tolkas. Surveyundersökningar ger i bästa fall information om attityder, inte om hur människor faktiskt beter sig. Dessutom dras både WVS, EVS och SOM med ökande problem med bortfall, även om de har ambitionen att vara representativa.

Men detta är de data vi har över tiden, och tydliga tecken på fallande tillit i Sverige kan bara ses med mycket god vilja. Om det visar sig att SOM och EVS också registrerar en viss nedgång de senaste åren, kan det såklart diskuteras vad den beror på och om den kommer att bestå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.