Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mitt visbyprogram | Main | Media om ED-artikeln »
tisdag
jun172014

Dagens seminarium om invandrare på arbetsmarknaden

Dagens Fores-seminarium var både intressant och frustrerande. Erik Ullenhag insisterade på att räkna antalet jobb i absoluta tal snarare än som andel av arbetskraften eller befolkningen. Både Ullenhag och LOs Ulrika Vedin talade mest om andra faktorer än de som framkommer i analysen i artikeln i Ekonomisk Debatt. Erik talade om sådant regeringen gjort (etableringsreformen, restaurangmomsen mm), Ulrika talade mycket om arbetsgivare som kräver för mycket och betydelsen av sociala nätverk.

Det kan naturligtvis ligga en hel del i dessa faktorer (och många andra), men det ändrar inte det faktum att länder där kollektivavtalen täcker en större del av arbetsmarknaden är länder som har mindre inkomstspridning, men också har större arbetsmarknadsgap mellan inrikes och utrikes födda. Detta mönster verkade Erik och Ulrika inte jättesugna på att diskutera.

google drive ligger min presentation, som även bäddas in här. Här är det underliggande datamaterialet för den som vill bygga vidare på analysen.

Seminariet kommer att sändas på SVT torsdag 19/6 1230

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Vad hade du velat göra för att försöka komma åt det här problemet?
18 jun | Unregistered CommenterBeholder
Jag har skrivit massor om hur försörjningsstödet bör ändras (större frihet för den enskilde, mer lönsamt att ta arbete). Jag tror även man bör utreda kollektivavtalen (inkl OB-tilläggen), stidsåtgärderna och således möjligheterna att driva företag utan att ha kollektivavtal.
22 jun | Unregistered Commenterbergh
Utan att kunna denna frågan i detalj, vad är möjlighetern att få med facket i denna typen av förändring?
27 jun | Unregistered CommenterHenrik
Små, enligt min bedömning.
3 jul | Unregistered Commenterbergh
Men tycker du fortfarande att peter schiff är en bra ekonom?
2 aug | Unregistered Commenterboman

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.