Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Små förändringar | Main | Allmän tillit i Sverige: Har Det skett ett trendbrott? »
onsdag
okt222014

Vad beror den (möjligen) fallande tilliten i Sverige på?

Som framgick av förra inlägget finns det inget tydligt empiriskt stöd för påståendet att tilliten i Sverige faller. Trots detta finns det många som vill kommentera eller förklara den minskande tilliten.

När Maria Oskarson och Bo Rothstein noterade att svenskar födda 1986 och senare har något lägre tillit än äldre generationer gav de också några funderingar kring orsaken:

Det kan, om man följer forskningens resultat, bero på att en ökande andel av den unga generationen uppfattar samhällets institutioner, inte minst skolan och arbetsmarknadens institutioner, som orättfärdiga. (“Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga?” s 543)

Andra menar att den minskade tilliten beror på invandringen. Här skriver Foreign Affairs om “Stockholm Syndrome How Immigrants Are Changing Sweden's Welfare State”, och har pratat med bland andra Lars Trägårdh och Tino Sanandaji. Tino skriver, i kommentarsfältet hos FA och på sin blogg, om tillit:

However the latest numbers indicate an erosion in Sweden’s historically high trust. The share in Sweden who answer that “most people can be trusted” declined from 70% in the 2005 World Value Survey to around 62% in the latest one. In Malmö, Sweden’s most ethnically diverse city, the generalized trust level is only 52%.

Här kan noteras att siffran 70% inte stämmer. Som framgick av förra inlägget har Sverige som högst haft 66% i WVS. Kanske åsyftas toppvärdet (71%) från EVS?

Vidare länkar Tino formuleringen “the latest numbers” till den här sidan,  som presenterar en SNS-bok i vilken Trägärdh m fl presenterar data från en befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Den är ett tvärsnitt som inte säger något om utvecklingen över tid (något som Trägårdh och jag var helt överens om när jag dryftade frågan i filosofiska rummet i december 2013).

Tilliten i Malmö kan alltså vara låg av andra skäl än att staden hyser många utlandsfödda (som den som känner staden kan lätt hitta flera tänkbara förklaringar).

Det ska dock sägas att det naturligtvis är fullt tänkbart, och enligt viss forskning t o m troligt, att ökad etnisk mångfald medför lägre allmän tillit. Sverige tycks dock inte vara något uppenbart exempel på detta.

Med data från både WVS och EVS, tillsammans med data från SCB över andel utlandsfödda i Sverige, kan följande diagram konstrueras:

Som framgår har andelen utlandsfödda i Sverige ökat under lång tid, utan att tilliten minskat.

Visst är det möjligt att senaste WVS data fångat ett trendbrott som av någon anledning inte syns i SOM-mätningarna, och att detta beror på invandringen trots att det inte synts tidigare. Om den minskade tilliten drivs av ungdomar födda 1986 och senare behövs även en förklaring till varför ökad invandring minskar just dessas tillit.

Som jag ser det, finns åtminstone två andra förklaringar som är minst lika troliga:

1. Vad vissa ser som ett trendbrott är brus och mätfel i data. Tilliten har varit ungeför 60% i Sverige sedan mätningarna startade runt 1980.

2. Finanskrisen och den utdragna lågkonjunkturen som följde syns i den senaste vågen. Denna förklaring är dock mindre trolig, ty då borde det synas något i SOM också.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.