Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dollar, euro, bitcoin eller guld? | Main | The Guardian crowdsourcar granskandet av makthavare »
lördag
nov192011

Second life, bitcoin och entropia - vad hände?

Det finns ett antal trender på Internet som det inte surrats så mycket kring på sistone. Vad hände egentligen med de virtuella världarna second life och project entropia? Och den virtuella valutan bitcoin som skulle vara något slags blandning av guldmyntfot och mpesa, men som fick problem efter en hackerattack?

Google trends ger nedslående besked:

Google Trends: second life, bitcoin, entropia

Entropia tycks aldrig ha lyft. Second life och bitcoin har snarlika mönster, den senare i minimal skala. Intressant nog tycks valutan sökas mest på i Portugal, Italien och Brasilien...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Secondlife är långt från död, och virtuella världar omsätter över 2 miljard människor :)
20 nov | Unregistered CommenterNEO
Peaken kom precis innan facebook blev riktigt brett. Om det nu säger något.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.