Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The Guardian crowdsourcar granskandet av makthavare | Main | Article: Beware of Greeks Bearing Bonds | Business | Vanity Fair »
torsdag
nov172011

Veckan som kom/gick

En period av undervisning, andra föreläsningar och färdigställande av en raffig rapport om socialförsäkringar, gör bloggandet mer sporadiskt i dessa tider. Kan dock notera följande:

Veckan som gick:

Föreläste för ryska regeringstjänstemän om korruptionsbekämpning. De verkade väldigt förtjusta i mitt konstaterande att det finns problem med transparency internationals ranking, och mitt påpekande att även Sverige har vissa problem på området. I övrigt var det svårt att säga hur föreläsningen togs emot – den simultantolkades till ryska.

Kommande vecka

Åker på konferens med Southern Economics Association. Program här. Ett papper som ser intressant ut är “Do Formal and Informal Institutions Jointly Matter for Financial Development?” – jag anar att svaret är ‘ja’.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.