Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Tillståndet i USA | Main | Liars and outliars av Bruce Schneier »
måndag
apr162012

Afrika är stort.

Bild ur Abundance:

IMG 1467

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Fin och intressant bild. Jag har tidigare bloggat på samma tema: http://richardohrvall.com/2011/03/kartor-var-syn-pa-varlden/

Richard
16 apr | Unregistered CommenterRichard
Haha... Jag letade upp West Wing-klippet om Gall-Peters och Mercator på YouTube, och så ser jag att det fanns med i Richards inlägg.
16 apr | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.