Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad händer när forskare inte vill lämna ut data? | Main | Statliga lotterier tycks öka inkomstspridningen »
tisdag
nov292005

Gör en insats för vetenskapen

Min kollega Niclas behöver fler som deltar i en studie av skönhet och en del andra egenskaper. Förutom att det är ganska skojigt, erbjuds respondenter att delta i utlottningen av 200 €. Klicka här för att delta. Svar behandlas anonymt. Deadline för deltagande i studien är den 8 december. Frågor besvaras av niclas.berggren at ratio.se.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Förutom den träiga enkätprosan, tror jag inte frågeformuleringarna hade passerat mina vänner opinionsforskarnas grundduvningar i enkätkonstruktion.

Eftersom jag förväntas bedöma hur snygga, pålitliga osv personerna är jämfört med folk i genomsnitt i det land där jag bor, så vore väl det rimliga att ge svarsalternativ jämförbara med genomsnittet, dvs mer pålitlig/mindre pålitlig än genomsnittet? Något slags kortslutning blir det, änna, och man landar i average på alla.
29 nov | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.