Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Är Tchad ett stort hot mot Sverige? | Main | Konferenser i massor »
onsdag
feb202008

Liten länknyhet

I högerspalten finns numera "länkar hit" som leder till lite kod från knuff.se som knyter ihop min blogg med andras i något slags virtuellt samtal.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Ironiserar du över den svenska ovanan att beteckna som höger positioner som i internationella sammanhang normalt betraktas som vänster?
20 feb | Unregistered CommenterMartin
inte i just detta inlägg.
20 feb | Unregistered Commenterbergh
ok, jag hajar långsamt. vänsterspalten ska det vara. ironi oavsiktlig tyvärr :-)
20 feb | Registered Commenterbergh
man får tänka lite som bergh - han sitter ju inuti datorn.
20 feb | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.