Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan fri invandring och generös välfärdsstat kombineras? | Main | Liten länknyhet »
torsdag
feb212008

Är Tchad ett stort hot mot Sverige?

Antag - inte helt hypotetiskt - att Sverige vill skicka folk till Tchad för att bygga fred och hindra konfliktspridning. Är det uppenbart att kostnaden för detta är en försvarsutgift och inte en biståndsutgift?

Överflödiga påpekanden:

1. Tchad lär inte invadera Sverige.
2. Om insatsen lyckas någorlunda, har den gjort mer gott än många biståndsprojekt.

(Apropå tidigare fundering om militär- och biståndsutgifter)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Jo, jag har ju länge propagerat för att vi skall lägga ner försvaret, och lägga dom pengarna på att ha en styrka som FN får förfoga över. Jag är dock emot att man räknar FN-instatser från Sveriges håll som bistånd, eftersom det skulle bli för lätt att uppnå biståndsmålen då. :)

[Numera tycker jag iofs att vi skall gå med i NATO, eftersom Ryssland numera är en diktatur, och därmed utgör ett potentiellt hot. Visst, Putin skulle aldrig invadera Sverige, men i en diktatur finns aldrig garantier för att inte en knäppskalle tar makten och startar militära konflikter till höger och vänster. Och medlemskap i NATO får man väl anta inte är gratis. :) ]
Att räkna fredsbevarande insatser som bistånd är väl knappast fel? I synnerhet när skattesponsrade biståndsorganisationerna ändå har svårt att spendera pengarna vettigt.

(Dock skulle jag av omsorg om både Sveriges skattebetalare och tredje världen hellre se att biståndet upphörde, gärna ersatt av frihandelsavtal.)
21 feb | Unregistered CommenterTom
Självklart borde det kunna finansieras som bistånd och inte genom försvaret. Få biståndsprojekt som kan mäta samma hjälpt människa per krona.
21 feb | Unregistered CommenterOlov
freelance writer
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.