Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om svarta och vita anställningar och djupintervjuer | Main | Institutions rule »
onsdag
jul162008

Växelkurser och reseräkningar

Gjorde nyss en reseräkning och behöver växelkursen mellan kronor och Kroatiska Kuna 16 april i år.

Här fanns svaret (Klarar även andra valutor och datum).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Litet sent kanske, men vill ändå tips om att du annars bara kan använda google. Skriver du "1 sek to kuna" i sökfältet får du upp dagens kurs.
inte sent alls - ett mycket bra tips!
27 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.