Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför har ICA 27 sorters tandkräm men bara 5 sorters mjölk? | Main | Växelkurser och reseräkningar »
torsdag
jul172008

Om svarta och vita anställningar och djupintervjuer

I Arenas februarinummer anmäls en avhandling: Maktens fantasier och servicearbetets praktik av Paula Mulinari (Linköping studies in Art and Science).

Med djupintervjuer kommer hon fram till att tjänsteföretag i Malmö, som väljer mellan att anställa svart eller vitt, då också väljer mellan att anställa invandrare eller svenskar. De senare får vit anställning.

Dessutom lär jag mig att bagerier i Malmö har invandrare som bakar, men svenskar vid disken.

Att ordparet svart/vitt beskriver både hudfärg och anställningar, och vilka konsekvenser det har, hade jag inte tänkt på tidigare. Men så avslutas artikeln:
Avhandlingens stora problem ligger i att jag ibland får känslan - berättigad eller ej - att det är Mulinari som styr dem hon intervjuat istället för tvärtom. Här har vi några teorier av forskaren den och den och här ett citat som bekräftar tesen. Kanske omöjligt att frångå i ett avhandlingsarbete.

Recensionen är skriven av Catarina Johansson Junttila, som påpekar att avhandlingens slutsatser bygger helt på vad arbetstagarna berättat.

Avhandlingar som bygger på djupintervjuer och snarlika metoder blir alltså lätta att avfärda om man inte gillar slutsatserna - men bra att hänvisa till om man gillar resultaten.

Inte helt olikt avhandlingar med ogenomtränglig ekonometri - eller är jag orättvis nu?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Är ekonometrin verkligen ogenomtränglig så lär den inte publiceras. Det är en enorm skillnad mellan de olika metoderna: Varje steg i ekonometrin går - åtminstone principiellt - att följa. Detta är inte fallet med en metod som bygger på djupintervjuer, utan där är det pprincipiellt omöjligt att följa hur forskaren kommit fram till sina slutsatser. Därmed inte sagt att inte djupintervjuandet kan vara intressant.
18 jul | Unregistered CommenterJonas
Visst, om man bär omkring på en hammare ser man spikar överallt.
18 jul | Unregistered CommenterMartin
Bergh - Replicerbarhet är väl ganska viktigt när det kommer till vetenskap. Om så, så är djupintervjuer mer vanskligt än återanvändbar data (ekonometri). Personligen tycker jag att många tekniska framsteg inom ekonometrin varit nyttiga (som Heckmans censored regressors, 2SLS eller GLS/WLS), men om de döljer en studies svagheter så är ju naturligtvis det tråkigt. Men ansvaret kanske också ligger hos läsaren att hålla sig a jour?

Martin - Kanske lika bra att inte beväpna sig från första början alltså?
23 jul | Unregistered Commenterpontus
Du kan ju göra om studien om du inte tror på resultatet. Nu jobbar jag inte med någon av de empiriska vetenskaperna men nog är det det vanliga sättet att granska vetenskapliga resultat?
Vad är det för skilnad på en intervju och en djupintervju?
30 jul | Unregistered CommenterHenrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.