Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Sanna Rayman om FRA-lagen | Main | Därför vill economic man inte fråga om vägen »
tisdag
okt132009

Tre citat om/av Ostrom

"Jag tror att det ämnet, mer än något annat, lär dig att analysera och förstå samhällsfenomen"

Ostrom om nationalekonomi, intervjuad av Joakim Nilsson i Axess

"Unless development aid properly addresses the incentives of underlying collective-action problems, it will likely be ineffective or, worse, even counterproductive."

Ostrom m fl i en biståndsutvärderingsrapport åt Sida, citat framgrävt av Fredrik Segerfeldt.

"jag känner på mig att hon aldrig kommer att få priset"

Robert Östling på Ekonomistas i kommentarsfältet här. [Förlåt Robert, kunde inte låta bli ;-)]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

En som borde vara glad över Nobelpriset till Ostrom är statsvetaren Bo Rothstein i Göteborg, Kolla in hennes recension av hans senaste bok - närmare stående ovationer kan man nog inte komma. 'This book should be required reading for doctoral programs across the full array of the social sciences.... [This] reader has gained immensely from two close readings of the book and intends to assign it to her next graduate seminar. Thus, I can recommend the book broadly to the readers of this journal.'

Hela recensionen finns på http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119399784/PDFSTART.
du har rätt. han kommer att bli helt odräglig ;)
14 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.