Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tre citat om/av Ostrom | Main | Att läsa av Ostrom »
måndag
okt122009

Därför vill economic man inte fråga om vägen

Den neoklassiska ekonomins antagande om en egoistiskt rationell individ har kritiserats av bland andra Amartya Sen. Ofta är kritiken både rolig och berättigad - men inte alltid. På wikipedia läser vi exempelvis följande:

 
The absurdity of public-choice theory [referensen till just public choice är lite tveksam, detta är Sens kritik mot all neoklassisk teori] is captured by Nobel Prize-winning economist Amartya Sen in the following little scenario:

"Can you direct me to the railway station ?" asks the stranger. "Certainly," says the local, pointing in the opposite direction, towards the post office , "and would you post this letter for me on your way?" "Certainly," says the stranger, resolving to open it to see if it contains anything worth stealing.

Lustigt - men inkorrekt, vilket inses med backwards induction. Eftersom local vet att stranger kommer att öppna brevet, är det irrationellt att lämna över det. Och eftersom stranger vet att local inte har något skäl att hjälpa till med vägbeskrivningen, kommer han inte ens att fråga.

Prediktionen från neoklassisk teori i exemplet är således inte att folk ljuger och stjäl, utan att folk letar på egen hand utan att fråga om vägen.

Inte helt olikt hur folk faktiskt beter sig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Roligt inlagg!

En oerhort stor del av kritiken riktad mot economic man bygger pa halmgubbar. Men jag trodde faktiskt Sen stod over den typen av missforstand.
13 okt | Unregistered CommenterPontus
''Prediktionen från neoklassisk teori i exemplet är således inte att folk ljuger och stjäl, utan att folk letar på egen hand utan att fråga om vägen.

Inte helt olikt hur folk faktiskt beter sig.''

I Sverige. Typ ingen annanstans avstår folk från att fråga om vägen. Vad jag vet iaf.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.