Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« New development economics? | Main | Paul Collier om Dead Aid av Dambisa Moyo »
tisdag
dec292009

"Med en ko i familjen blir man självförsörjande på mjölk" - IMs verksamhet i Serbien

IM har försett 28 familjer med var sitt hus, som de själva fått renovera. De har fått utbildning i ekologisk odling och bildat tre jordbruks­kooperativ [...] Med en ko i familjen blir man självförsörjande på mjölk, ost och andra mjölkprodukter. IMs koprojekt går ut på att utsatta familjer får en dräktig ko. IMs koprojekt startade 1998 och fram till juni 2007 har 70 familjer fått kossor.
Mer här. Hjälper man verkligen Serbien att bli ett rikt välmående land genom att dela ut en ko per familj i syfte att åstadkomma självförsörjning av mejeriprodukter på familjenivå?

En möjlig tröst i sammanhanget är att utdelandet av kor verkar gå ganska långsamt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (9)

Intressant fråga! Kan du vara snäll och utveckla med stöd av befintliga studier eftersom du verkar ha åsikter i frågan? Jag har inget mot stordrift i princip men mindre kooperativ har väl många fördelar i vissa fall?
29 dec | Unregistered CommenterLisa
Tja, de heter ju "_Individuell_ människohjälp". De kan nog inte räkna så långt som ett helt land på en gång. :-)
29 dec | Unregistered CommenterUlf Schyldt
Det är väl rätt uppenbart att det där inte har någon som helst betydelse för fattigdomsbekämpningen i Serbien. Däremot är det väl intressant terapi för någon biståndsromantiker.

Ska man vara lite elak kan man kanske hävda att det gör väldigt lite skada, jämfört med annat bistånd?

Sverige har ju genomfört en mycket viktig åtgärd under året genom att ta emot Serbiens ansökan om EU-medlemsskap. Det kommer att ha stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i landet och regionen som helhet.
30 dec | Unregistered CommenterLeffe
@Lisa Mindre kooperativ har utan tvekan fördelar i vissa fall. Men om ett fattigt land ska bli rikt, vilken typ av jordbruk bör det satsa på? De behöver låga kostnader och effektiv matproduktion.

Jag uppmärksammandes på problemet av Helena Johanssons (Slu/Lu) rapport om fairtrade, omskriven tidigare

http://www.andreasbergh.se/blogg/2009/11/18/fattiga-lander-behover-storskaliga-jordbruk.html

men lärdomen gäller inte bara fairtrade, den gäller jordbruk generellt. Det verkar oehört inneffektivt att varje familj ska ha en egen ko, göra sin egen ost osv.
30 dec | Registered Commenterbergh
Är inte en av lärdomarna från replikationsstudier i utvecklingsekonomin att den externa validiteten från enskilda studier ofta är mycket skral? Vidare är det vanligt att biståndsåtgärder i vetenskapliga utvärderingar uppvisar mycket oväntade resultat. Troligen är detta ett resultat av att även experterna endast har en begränsad förståelse av underutvecklingens problem.

Borde då inte slutsatsen vara att man inte bör komma med generella utsagor om vad som är en optimal driftsform för jordbruk, utan istället framhålla att olika länder med olika institutioner och traditioner sannolikt har mycket olika behov?

Det här att externa beslutsfattare bestämmer vad som är optimal storlek på jordbruket har för övrigt testats i en rad olika länder i öster, med känt resultat.
30 dec | Unregistered CommenterMartin
att hävda att en ko per familj sannolikt är suboptimalt pga stordriftsfördelar, är knappast att övergeneralisera. Eller i vilken typ av land/institution/tradition tror du att en ko per familj är lagom? Serbien?

f ö tycker jag du tar i när du liknar IM vid östblockets kommandoekonomier. Även om de tror sig veta optimal storlek på mjölkproduktionen så vill de faktiskt väl! :-)
30 dec | Registered Commenterbergh
Gissningsvis konkurrerar IM:s ansats/insats framgångrikt med åtskilligt av generiskt officiellt svenskt bistånd. Även efter rigorös cost/benefit test.
I mina ögon är postningen tämligen larvig, möjligen inskränkt. Akademiska lundensares behov av von oben-perspektiv blir här olustigt.
31 dec | Unregistered CommenterPeter Ekman
Verkligen Peter? Posten är ett citat, en fråga och en fundering. Du kanske läser in mer än vad där står?
2 jan | Unregistered Commenterbergh
Och så kan man förstås fundera över i vilken mån den här typen av projekt - som IM för övrigt inte alls är ensamma om, och som också i grannländerna Bosnien-Hercegovina och Kroatien bekostas av svenska och EU-biståndsmedel för att främja flyktingåtervändande - står i samklang med den politik som EU kräver att länderna i fråga bedriver inom jordbrukssektorn för att kunna betraktas som seriösa kandidtater till medlemsskap.
5 jan | Unregistered Commenterksth

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.