Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ekonomi, utrikes- och inrikespolitik i Axess-TV | Main | Arena - framsidan »
onsdag
sep162009

The toyota way?

När man som jag inte tittar på reklam, missar man en del intressanta trender. Men via Birger Schlaug hittar jag följande film från Toyota:


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Men den är väl lite för underlig för att vara från företaget självt? Känns ganska mycket som en spoof, från Work Less Party eller något sådant. http://www.worklessparty.org
16 sep | Unregistered CommenterDennis
Eeh. Jag hoppas att du forstar att denna reklamfilm INTE ar ifran Toyota!

Vanstern har valdigt starka preferenser for fritid. Det ar ett monster som stracker sig fran hippies till kommunalpolitiker. Herregud, hatar dom sina jobb sa mycket?
16 sep | Unregistered CommenterPontus
Pontus, kolla kommentarsfältet hos hr Schlaug...
16 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.