Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om jämlikhetens effekter i OBS i P1 | Main | Ur Collier, the bottom billion »
torsdag
jan212010

Det här var ju fint...

Som liberal nationalekonom behöver man uppenbarligen inte göra mycket för att överraska positivt :-)

http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/2010/01/bloggdebatt-om-wilkinsons-spirit-level.html

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.