Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Science wars igen | Main | Det här var ju fint... »
fredag
jan222010

Om jämlikhetens effekter i OBS i P1

Här är ett (ännu) ett inlägg med anledning av Wilkinson & Pickets bok, denna gång i radions p1. Det går säkert att lyssna också, om man klickar på rätt ställe.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jag har inte läst Wilkinson & Pickets bok, men väl Status syndrome av Michael Marmot. Marmot visar klart och tydligt att ojämlikhet är ett hinder för hälsa och välstånd. Dvs det omöjliggör inte hälsa och välstånd, och det skapar inte välstånd, men det minskar det välstånd som annarrs skulle vara.

Jag är helt övertygad om att du har tagit del av Marmots forskning. Jag tycker att det vore ärligare av dig att använda även den kunskapen i ditt inägg. Vad har du egentligen för agenda?
22 jan | Unregistered CommenterJan Hall
Du skriver "Marmot visar klart och tydligt att ojämlikhet är ett hinder för hälsa och välstånd." och frågar om min agenda. Min agenda är att förklara att det inte riktigt är så enkelt som du menar att Marmot menar. Ett längre inlägg om detta är på väg!
22 jan | Registered Commenterbergh
Marmots bok är ganska enkel att förstå. Ett skäl att inte förstå är att den tes som Marmot driver inte så lätt låter sig förenas med marknadsliberala principer. Vem har sagt att detta skulle vara "enkelt"? Det är det naturligtvis inte. Ska med intresse läsa ditt längre inlägg i frågan.
Verkar ha blivt något fel i länken ovan:
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=3387165
7 feb | Unregistered CommenterCarl

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.