Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om demografiska förändringar och välfärdsstatens framtid | Main | Vem ska få äran att bygga 2000-talets folkhem? »
onsdag
okt062010

Landgrabbing, aid and McDonalds - The future of Africa?

Min föreläsning för UPF i Lund, med den suggestiva rubriken ovan, kan beskådas på nätet: Del 1 och del 2.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.