Senaste poster
Populära
Google Scholar
« En liten kommentar till Stefan Svallfors och stödet för välfärdsstaten | Main | Kan presentkort minska the deadweightloss of christmas? »
måndag
jan102011

Uppsatstips om val i Afrika

För hugade uppsatsstudenter: Staffan Lindbergs bok, Democracy and elections in Africa, som utvidgar Rustow's (1970) teori om demokrati, omskrevs i Foreign Affairs så här:

Lindberg's convincing case is that elections in the region are getting more democratic over time and that multiple elections in a country positively affect its political institutions

Den bygger på data från Afrikanska val 1989-2003. Håller tesen än? Och hur många val i Afrika har haft faktisk strid om makten mellan regering och opposition, lett till skifte utan våld och där samtliga parter accepterat valutgången?

Svaren finns i författarens dataset, som numera är uppdaterat t o m 2007. Statafil, dokumentation.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Staffan! En sann hjälte.
10 jan | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.