Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu mer om finanskrisen | Main | Reaktioner på skatteförslaget »
fredag
dec302011

En lustig effekt av sänkt bokmoms

Vilken momssats ska fraktkostnaden beläggas med när man beställer både böcker och cd från ett postorderföretag?

Svaret:

Frakten ska ha samma momssats som varorna. Om det rör sig om en blandad försändelse, t.ex. böcker (6% moms) och musik-cd (25% moms), ska fraktmomsen viktas på "skäligt sätt". Hur denna viktning ska ske framgår inte av lagtext eller förarbeten.

Det är alltså en bedömningssak. Man kan tänka sig att vikta efter varuvärde eller vikt eller på något helt annat sätt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Intressant. Skulle man kunna tänka sig upplägg på formen "köp den här boken för 3999:-, få en tvättmaskin på köpet"?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.