Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att göra av med andras pengar på andra | Main | En lustig effekt av sänkt bokmoms »
fredag
jan062012

Ännu mer om finanskrisen

Jag börjar äntligen landa i mitt projekt att begripa finanskrisen och hanterandet av densamma. En slutsats är att frågan om krisen var marknadens fel eller politikernas är felställd. Krisen var inte en fråga om marknad vs politik eller höger vs vänster. En mer relevant konfliktdimension är en finansiell och politisk elit vs alla andra.

Ska försöka skriva något mera samlat, men länkar här ytterligare två pusselbitar:

1. En artikel om en psykologisk studie som

finds that people are strongly motivated to perceive the socioeconomic system they live under as fair and just, and links this pro-status-quo impulse with a reluctance to protest against the Wall Street bailout.

2. En Econtalk-diskussion med Simon Johnson om slutsatserna i boken 13 bankers. Jag delar Johnsons analys, men har inte funderat klart på hans slutsats:

Johnson argues for capping the size of banks in order to reduce the danger of systemic risk and the too-big-to-fail excuse for bailing out banks.

Uppdatering: Via Niclas kommentar hittar jag följande bild från Mario Rizzo, som tycks göra en snarlik analys:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Mycket intressant, dr B. Angående din andra punkt kan jag rekommenda Mario Rizzos diskussion av Hayeks möjliga syn på frågan: http://thinkmarkets.wordpress.com/2011/12/15/hayek-on-the-large-corporation-aka-breaking-up-big-banks/
Instämmer, väldigt intressant att ta del av dina tankar kring finanskrisen. Tycker generellt sätt att det är svårt att få en nyanserad bild. Vänstern verkar förklara krisen nästan enbart med avregleringar av kreditväsendet medan marknadsliberala debatörer oftast skyller på för låga räntor och politisk inblandning. Jämför tex filmerna Inside Job och Overdose.

Angående argumentet om för låga räntor, så såg jag att Greenspan i en intervju menade att Federal Reserve försökte få upp räntorna i två omgångar med misslyckades och att det inte fanns någon strategi som skulle lyckats bättre. Har du några kommentarer om detta? Hur stark är kopplingen mellan styrräntan och bankernas utlåningsränta?
Omdebatterat, vissa menar att styrräntan styr, andra att centralbanken försöker träffa marknadsräntan, och att det därför mer _ser ut_ som om de styr. En rimlig tanke är att de definitivt påverkar de kortaste räntorna, men att långa räntor bestäms av marknaden.

Jag tror det ligger en del i kritiken mot FEDs räntepolitik runt 2001, men de fundamentala problemen är helt andra.
6 jan | Unregistered Commenterbergh
Min egna spontanta reaktion på Rizzos bild är det bryter mot den maktdelningsprincip som USA och de flesta moderna västerländska demokratier (säger sig) vila på. Oavsett teoretisk infallsvinkel så tycks bilden illustrera en situation där maktmissbruk är att vänta.
6 jan | Unregistered CommenterOlle J.
Jag maste saga att jag tycker att din slutsats (som jag haller med om) just ar att det var for mycket politisk inblandning i markanden (eller for mycket marknadsinblandning i politiken, vilket kanns som tva sidor av samma mynt). Du verkar ju precis illustrera att det inte var en fri marknad
6 jan | Unregistered CommenterEmil
sällan har väl slagdängan om staten och kapitalet i samma båt känts mer relevant.
7 jan | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.