Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Uppsatsidé: Val och inflation i låginkomstländer | Main | Ännu mer om finanskrisen »
fredag
jan132012

Att göra av med andras pengar på andra

I korruptionens gränsland är det lätt att hitta vissa mönster. I DN berättar vänsterpartister om en avknoppning till underpris: Landstingets läkare fick köpa för en dryg halvmiljon, sålde sedan för 20 miljoner till Capio.

Förskingring, tycker vänsterpartisterna. Tveksamt – men det är utan tvekan en anmärkningsvärd syn på hur vinsten ska fördelas mellan läkarna, Capio och skattebetalarkollektivet.

I höstas avslöjade Skånska dagbladet en isomorf historia i Lund. Även denna gång blir vänsterpartister arga – fullt begripligt.

Ett aningen annorlunda fall: I DN – på samma sida nätet – berättas även om hemtjänstchefen som såg till att en släktings företag fick intäkterna från de kommunalt betalda julklapparna till de anställda.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Är det inte vänstern som brukar skrika om att man skall låta anställda ta över? Kan dom bestämma sig? :-)
Intressant poäng Lennart. Vad detta visar är svårigheten att kombinera personalägda driftsformer med vinstintressen i dessa verksamheter. Även om man är exakt lika produktiv så lär enskilda individer ha högre diskonteringsfaktor än ett bolag. Att kunna casha in framtida vinster genom att sälja av verksamheten till ett bolag kommer därför att vara attraktivt. Lägg därtill stordriftsfördelar i form av kunskap om skatteplanering så har du en väldigt stor ägarfördel för bolag framför personalägda bolag, även om de producerar exakt lika kvalitativa tjänster med exakt samma insatsfaktorer. I slutändan kommer den personalägda verksamheten därför att bli bolagsägd.
@ Lennart.

Att ge en vårdcentrakl till läkare är inte detsamma som att låta de anställda driva den. Förövrigt skulle man väl via ett 51% stiftelseägande se till att de anställda inte kan sälja ut verksamheten- Så gör man i flera medarbetarägda företag i England.
15 jan | Unregistered Commentereva
Om man inte direkt inser det förkastliga med denna typ av s k "utförsäljningar" så tror jag att man tappat fotfästet/främjat sig rejält från verkligheten. Fundera på
17 jan | Unregistered CommenterPer
Intressant fall det här. Om verksamheten inte avyttrats så hade inga skatteintäkter uppstått alls. När den säljs av Landstinget till underpris så blir väl skattintäkten större för staten större eftersom skillnaden mellan "underpriset" och försäljningspriset skall vinstbeskattas. Om strukturen är fåmansbolag, vilket jag misstänker är fallet, så går ca 10 miljoner i skatt väl? Låter som en riktigt bra affär för skattebetalarna.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.