Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Forskare som uttalar sig om sådant de inte forskat om | Main | Att göra av med andras pengar på andra »
måndag
jan232012

Uppsatsidé: Val och inflation i låginkomstländer

Norska afrikarådet gör följande observation om effekten av val, röstköp och inflation i Nigeria:

Election seasons are periods of increased spending. This arises in the large part from the preparation and campaigns of political office aspirants; and the conduct of elections by political parties and electoral bodies. In Nigeria, much of the huge spend is attributable to political corruption of buying endorsements and votes. The pumping of so much money into the system in a short space of time and the fact that much of the spending is not directly productive, make it inflationary.

Jag har hört tesen från flera håll: När det är val, säkrar sittande regering/president makten genom att köpa röster. Betalning sker med nytryckta pengar från centralbanken. När folk så småningom insett vad som hänt med penningmängden ökar inflationen.

Tesen låter inte heltokig och är vad jag kan se inte heller utforskad till leda i en utvecklingskontext.

Här finns data över val i Afrika. Tuta och kör!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Förlåt - men detta är väl 100% uppenbart för alla som bott i ett fattigare land? Känns ungefär som att skriva en uppsats om huruvida folks hälsa påverkas av rökning. "Fenomenet" du talar om gäller både lokalt och nationellt. Precis inför valet är parkerna plötsligt renare, nya papperskorgar har satts upp, barnbidrag höjs och bussar körs in i kåkstäderna med mat- och pengautdelning och i gengäld deltar de fattiga i politiska demonstrationer. Vardagsmat, helt ointressant ämnesval. Skulle bli EXTREMT förvånad om "tesen" ej stämmer. Har sett detta i samtliga länder i Sydamerika.
24 jan | Unregistered CommenterThom
Nu är ju den intressanta och empiriskt relevanta frågan inte "huruvida" utan "hur mycket" och kanske också "hur". Innan man idiotförklarar folk brukar det vara en god idé att fundera på om man själv kanske missat något fundamentalt.
25 jan | Unregistered CommenterMartin
Thom, som jag skrev har jag också hört folk berätta att de sett detta ske, men inte ens det faktum att du "har sett" detta i samtliga länder i Sydamerika betyder att det faktiskt finns ett tydligt mönster vid en mer systematisk studie, och det säger - som Martin påpekar - inget om hur stor effekten är.
25 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.