Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför måste expansiv penningpolitik vara så krånglig? | Main | Four papers and a movie for PhD-students (and professors too!) »
onsdag
dec192012

Hur samvarierar arbetslöshet med andel utlandsfödda inom OECD?

Jag har rotat en del i OECD-statistiken i jakt på mönster inom OECD rörande migration och arbetsmarknadsutfall. Punktdiagram ska som vi vet tolkas försiktigt och visar inga orsakssamband, men det är ganska intressant att studera spridningen och eventuella bivariata korrelationer.

Alla data gäller runt 2007-2008 och är hämtade från OECDs databaser (som i vissa fall kräver att du går in via ett universitetsbibliotek eller liknande).

Första frågan: Har länder med hög andel utlandsfödda högre eller lägre arbetslöshet bland icke-invandrare? Svaret är lägre.
NewImageJag anade att det inte skulle synas något stöd för tanken att invandrare tar jobben från de infödda, men sambandet är alltså det motsatta: Länder med hög andel utlandsfödda har lägre arbetslöshet bland infödda. (De tre länderna längst ned till höger är Frankrike, Schweiz och Australien). Då blev jag nyfiken på följande:

Andra frågan: Har länder med hög andel utlandsfödda högre eller lägre arbetslöshet bland utlandsfödda? Svaret är åter lägre.

NewImage

Notera hur snarlikt sambandet är, med den skillnaden att arbetslösheten bland utlandsfödda är 3,2 procentenheter högre bland utlandsfödda. (De tre länderna längst ned till höger är desamma.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Hej!

Detta är en klart intressant bild som framträder och som troligtvis ställer en del argument på huvudet för vissa och stärker andras argument ännu mer.

Det som skulle vara ännu intressantare är naturligtvis om detta är en över tid säkerställd trend.

Det skulle vara intressant att ta ett land och se hur den ökande invandringen påverkar arbetslösheten över tid säg i ett 50-100 års perspektiv. Detta skulle kunna bli det skott under vattenlinjen på argumentet att "invandrarna tar våra jobb" som vi alla har letat efter.

Mvh
/Mikael
Strålande post!
Intressant kuriosa men inget bevis som sagt.
20 dec | Unregistered CommenterAndreas
Du kan ju ta det som en utmaning till dig själv att bevisa det :-)

Du skulle göra en välgärning mot de invandrarfientliga genom att vrida ett favoritargument ur händerna på dem!
@ Bergh

Kan du kanske göra om alltsammans med enbart andelen utomeuropeiska invandrare?
20 dec | Unregistered CommenterAnonym
Eva:
Tänkte bara klargöra att jag som går under aliaset 'Andreas' är inte Andreas Bergh.
Om Bergh vill att jag ändrar så kan jag göra det. En studie av mig vill nog ingen läsa :)
21 dec | Unregistered CommenterAndreas
Vad det ser ut som är bland annat att de mer förmögna länderna också är de som tar emot flest invandrare OCH har lägst arbetslöshet. Logiskt. F.n.
28 dec | Unregistered CommenterGabrielle B
Detta gör oss inte visare i något avseende .
28 dec | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.