Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Omtalad op-ed i NYT om Goldman Sachs | Main | Ett tredje exempel på korrelation och kausalitet »
torsdag
mar082012

Satsar Sverige mycket på grundskolan? Ökar det?

Utgifterna för en elev i grundskolan i Sverige är ungefär en fjärdedel av BNP per capita. OECD-snittet är en femtedel. Trenden är ökande och lutningen tycks brantare i Sverige.

Data from World Bank

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Och ändå går resultaten sannolikt nedåt...
8 mar | Unregistered CommenterHenrik
Jämför gärna med Finland, vars utgifter ligger strax under OECD-snittet.

Vi får runt 40% fler lärare per 100 elever men betydligt sämre resultat.
8 mar | Unregistered Commentermarkus
Kan väl inte vara så att huvudmannen, kommunen, tjänar pengar dvs GÖR VINST på lokalerna i vilka skolverksamheten hålls?
Om alla promt måste med så blir det förstås inte kostnadseffektivt. Detta i samband med de absurda incitamentstrukturer som plågar hela det svenska skolväsendet gör det hela till en dyr historia. Oroväckande utveckling tycker jag.


Det är ju verkligen inget fel i sig att göra vinst. Reflekterar ju att man fyller ett behov i samhället. Problemet ligger väl snarare i att det som efterfrågas när individer betalar med andra individers pengar normalt inte är samma sak som när individer bär kostnaderna själva?
11 mar | Unregistered Commentergurbraj k
gurbraj k: "Om alla promt måste med så blir det förstås inte kostnadseffektivt."
Samtidigt som vi fått försämrade resultat generellt har den sociala bakgrundens roll för en elevs resultat ökat, detta samtidigt som kostnaderna ökat. Så nej, den tesen håller inte.
12 mar | Unregistered CommenterHenrik
McKinsey gjorde en studie för några år sedan, som refererades i The Economist
http://www.economist.com/node/9989914, vet inte om länken kräver prenumeration. Man kom fram till, att en av de absolut viktigaste faktorerna för en bra skola var (no shit, Sherlock):
bra lärare! Finland rekryterar toppstudenter som lärare, i Sverige, tja, vad kan jag säga...
Det finns fler faktorer också, men utan bra lärare blir det svårt. Sedan kan fackföreningarna kräva högre löner, Björklund införa lärarlegitimationer, man kan debattera klasstorlekar, jämföra hur mycket pengar som läggs på skolan, skylla på friskolor (om man är vänsterdebattör) i all oändlighet, men få saker lär bli bättre så länge vi inte skärper intagningen på lärarlinjerna i Sverige.
19 mar | Unregistered CommenterEO

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.