Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rajan om ojämlikhetens roll i krisen | Main | Putnam på 2010-talet: Gaming alone »
söndag
apr152012

Article: PNAS | Mobile

Intressant - och väcker en del frågor:

Ur PNAS | Mobile

http://m.pnas.org/content/early/2012/02/13/1118687109.abstract

individuals with a low level of serotonin transporters in the dorsal raphe nucleus (DRN) are honest and trustful, and thus cannot tolerate unfairness

(via Instapaper <http://www.instapaper.com/>)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

"Thus"? Varför skulle att man är ärlig och benägen att lita på folk innebära att man inte tål orättvisor?
16 apr | Unregistered CommenterJohan
Jätteintressant! En inte helt oväntad uppföljning på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2504725/?tool=pubmed
Har olika fenotyper har evolverat för att fylla olika nicher i den sociala ekologin!? Genast undrar man in det ligger genetik bakom skillnader i uttryck av 5-HTT och eller 5-HT1A receptorerna.

Johan vad menar du med den frågan? Se Supporting Information S1-S4. Det är en observation de gör och de hävdar att sambandet.
17 apr | Unregistered CommenterNymnchen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.