Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om krisen på Island – och återhämtningen | Main | Tillståndet i USA »
tisdag
apr172012

Veckan som gick och kommer

Förra veckan var alltså konferens med midwest political science association. Några funderingar:

1. Enormt stor konferens. Mycket välorganiserad jämfört med american public choice society. Varierande kvalitet.

2. Lite för många presentatörer och discussants uteblev eller bestämde sig för att presentera något helt annat än vad som stod i konferensprogrammet.

3. Sessionerna innehöll ganska mycket kvantitativ metod och experiment, vilket gjorde konferensen hyfsat lik en ekonomikonferens. Hjärnröntgen som metod finns i statsvetenskapen också, och vissa hävdade att de funnit skillnader i hjärnan mellan republikaner och demokrater.

4. Palmer House är ett härligt konferenshotell.

Denna vecka

…är USA-vecka för min del. På fredag syns jag dock i SVT kunskapskanalen:

16:35 Därför går det bra för Sverige

De senaste trettio åren har en rad förändringar genomförts i Sverige. I internationell jämförelse har svensk ekonomi klarat de senaste årens kriser bra. Men det finns problem även i Sverige, menar Andreas Bergh, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han beskriver utvecklingen och dagens situation. Arrangerat av Lunds universitet.

och på onsdag i samma kanal intervjuas min medförfattare Magnus Henrekson om vår bok:

19:00 En bok, en författare: Magnus Henrekson

Författarsamtal. "Varför går det bra för Sverige?" av Magnus Henrekson och Andreas Bergh. I boken synas sambanden mellan den offentliga sektorns storlek och ekonomisk utveckling. Är svensk ekonomi en humla som flyger mot alla odds? Intervjuare: Erik Fichtelius. Även i natt, 19/04 och 23/04.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Grej som ej har med detta inlägg att göra:

Vad tycker du om den så väldigt positiva rapporteringen om detta: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/04/11/idrott-ger-battre-skolresultat

Det handlade om 220 elever på två skolor (för få?), skillnaden i gymnasiebehörighet mellan de som haft idrott dagligen och de som inte haft det var 7 procentenheter (kan det förklaras av annat?). För mig framstår inte resultatet som så väldigt generaliserbart.
18 apr | Unregistered CommenterCalle
Såg Henreksons intervju. Undrar emellertid vilken grund han egentligen har för sin skepsis mot en växande offentliga sektor i USA (även om han givetvis skulle kunna ha rätt i att den inte kan bli lika stor som Sveriges). Varför skulle ökad offentlig produktion/finansiering bli dyr i USA? Siffrorna visar ju snarare motsatsen: att offentliga föräkringar är mer effektiva än privata i USA (vilket bör vara en viktig anledning till att USAs sjukvårdskostnader per capita är så höga jämfört med andra utvecklade länder):

''The Congressional Budget Office (CBO) has found that administrative costs under the public Medicare plan are less than 2 percent of expenditures, compared with approximately 11 percent of spending by private plans under Medicare Advantage. This is a near perfect “apples to apples” comparison of administrative costs, because the public Medicare plan and Medicare Advantage plans are operating under similar rules and treating the same population.''

Alltså tycks det offentliga även i USA vara mer effektivt än det privata på denna punkt, vilket borde motivera större statlig inblandning. Desuttom har den länge funnits ett brett stöd hos befolkningen (enligt alla opinionsundersökningar jag har sett) för allmän sjukförsäkring. Att sedan landets politk blivit mer och mer pengastyrd (se Thomas Fergusons ''Best Buy''-artikel om marknaden för kongressledamöter i Financial times) är en anna sak (och ingen oundviklig utveckling).

Får känslan av att Henrekson, som så sånga andra - Johan Norberg inkluderat - baserar denna åsikt om den amerikanska offentliga sektorns påstådda inneboende ineffektivitet på anekdoter och magkänsla snarare än forskning. Synd, i så fall, er bok i övrigt verkar seriös.
23 apr | Unregistered CommenterATW

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.