Senaste poster
Populära
Google Scholar
« En intressant effekt av västvärldens expansiva penningpolitik | Main | Vem ska klandras för Arbetsförmedlingens dyra debattartikel? »
tisdag
jan082013

Journal wiki

Här är en informativ wiki för den som skickar till vetenskapliga tidskrifter i nationalekonomi och näraliggande.

Längst ned kan man lätt lägga in sin egen erfarenhet, och kommentera – exempelvis så här:

Desk rejected in one day. They kept the application fee.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.