Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The Guardian crowdsourcar granskandet av makthavare | Main | Journal wiki »
onsdag
jan092013

En intressant effekt av västvärldens expansiva penningpolitik

Här är ett hisnande exempel på en rad ekonomiska fenomen, såsom oavsiktliga konsekvenser av politik, utbud och efterfrågan, institutioners betydelse och globalisering:

Västvärldens expansiva penningpolitik efter finanskrisen leder till ökat våld i Afrika.

Är det inte uppenbart hur?

1. Ökat utbud av pengar (genom sänkta styrräntor, lån, bailouts och kvantitativa lättnader) skapar förväntningar om minskat penningvärde.

NewImage

2. Marknadsaktörer vill skydda sig mot denna värdeminskning och byter ut dollar och euro mot något som uppfattas säkrare: Guld.

3. Efterfrågan på guld ökar och priset drivs upp. (exempel)

NewImage

4. Ökat pris på guld gör alla med guld rikare och gör guld mer eftertraktat.

5. Ökat guldpris är inget problem i samhällen med fungerande institutioner (i synnerhet fungerande äganderätter). I samhällen där motsatsen gäller, och det dessutom finns gott om guld, förvärras fenomenet "resource curse" som innebär att existensen av värdefulla naturresurser skapar bråk och konflikter snarare än välstånd. 

Och således kan vi nu läsa:

Gold Drives Congo Conflict, Says Report … As the price of gold has hit record levels over the past five years, new gold mines filled with child miners as young as 8 years old have sprung up in Congo, and armed groups are fighting over mines and trading routes

NewImageFritt fram att skriva pappret "Unintended consequences of monetary policy" således!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.