Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rodrik i dagens arena | Main | En intressant effekt av västvärldens expansiva penningpolitik »
torsdag
jan102013

The Guardian crowdsourcar granskandet av makthavare

Tidningen The Guardian har gjort ett intressant bidrag till korruptionsbekämpningen och granskandet av Storbritanniens makthavare genom tillgängliggörandet av en stor mängd data, exempelvis om parlamentsledamöternas expenser. Många vinner på detta:

The Guardian tillhandahåller en kollektiv vara, men vinner good-will, publicitet, web-trafik och läsare.

Vem som helst kan studera data, och även om de flesta inte gör ett skvatt, kan den hugade upptäcka en hel del – The Guardian själv föregår med gott exempel.

Makthavarna vet att vad de gör med skattemedel kan komma att granskas, vilket torde ha ganska stor effekt på normer och beteende.

Den politiska debatten blir mer informerad.

Dessutom kan studenter i alla möjliga ämnen hitta en hel del kul att skriva uppsats om i data om MPs expenses (google spread-sheet)

ScreenClip(3)

Tillåt mig att föreslå några komparativa ansatser för hugade studenter:

  • Hur skiljer sig expenserna – totalt och hur de fördelas – mellan parti, kön och valkrets?
  • Finns det en alfabetseffekt? (Hypotes: de med efternamn tidigt i alfabetet är kaxigare, och gör av med mer)
  • Korrelerar expenser med politisk aktivitetsnivå (The Guardian har data på detta också)
  • Hur korrelerar expenser med sannolikheten att bli återvald?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.