Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Effekten av en meningslös ekvation i abstract | Main | The Guardian crowdsourcar granskandet av makthavare »
fredag
jan112013

Rodrik i dagens arena

Dagens Arena har intervjuat Dani Rodrik. Jag håller inte med om allt, och man kan ana att intervjuaren vill betona Rodriks vänsteråsikter (rubriken är minst sagt tillspetsad), men han är bitvis mycket klok och avsevärt mer nyanserad och resonerande än Paul Krugman, som annars brukar vara den svenska vänsterns nationalekonomislagträ.

Vad borde ekonomerna förbättra?
– Ekonomutbildningens tyngdpunkt på matematik och på teknik avleder uppmärksamheten från betydelsen av historia, politik och institutioner. De flesta ekonomer som precis har doktorerat kan ingenting om ekonomisk historia och besitter mycket liten kunskap om institutioner. Det här är ett mycket stort misslyckande. En av anledningarna till att mina åsikter skiljer sig från mina kollegors tror jag beror på att jag kom till ekonomin från statsvetenskapen och inte från ingenjörs- eller matematiksidan, vilket i dag är en mycket vanligare bakgrund

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.