Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Frida Boisen om invandrares sysselsättning i Sverige | Main | Är detta Karlsstad universitets svar på Zarembas kritik? »
söndag
okt272013

Mer om Aftonbladet och tesen om trötthet inför välfärdsstaten

När jag upptäckte felet i Aftonbladets rapportering om välfärdsstatströtthet i Sverige, mailade jag både journalisten Lisa Röstlund och den citerade forskaren Dennis Raphael.

Dennis svarade snabbt att han redan kände till felet, och förtydligade sedan i ytterligare ett mail att han även påpekade felet för Lisa Röstlund (före Aftonbladets publicering). Stödet för välfärdsstaten minskade 1996-2006, inte sedan 2006.

Lisa svarade inte, och har heller inte svarat mig.

Det är mycket i artikeln som ter sig helt bisarrt när man känner till att förändringen alltså skedde 1996-2006, inte sedan 2006. Ett exempel:

 

Raphael har konstaterat motsvarande politiska och attitydsmässiga utveckling de senaste 20 åren i hemlandet Kanada och sett hur det påverkat: den minsta minskningen [gissningsvis avses ökningen...] av livslängden bland alla OECD-länder och en galopperande ökning av barnadödlighet.
Sett till den snabba förändringen i Sverige förespås folkhälsan försämras drastiskt här inom fem år.
– Vi kommer att studera folkhälsan i Sverige nu. Det här är inte någon bra utveckling. Vi alla inom forskningsområdet förespråkar jämlikhet inom hälsa och har sett till er som föregångare. Nu undrar många hur ni kan vända er mot just det som gjort er så framgångsrika.

Sedan 2006 har stödet för välfärdsstaten om något ökat, enligt exempelvis Stefan Svallfors.

Noteras kan att Röstlunds artikel har 13 000 delningar på facebook.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.