Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om Aftonbladet och tesen om trötthet inför välfärdsstaten | Main | “welfare state fatigue” i Sverige? »
lördag
okt262013

Är detta Karlsstad universitets svar på Zarembas kritik?

Igår skrev Maciej Zaremba i DN om vad som verkar vara en svårmotiverad hedersdoktorutnämning vid Karlstad universitet. Bland det mest intressanta i artikeln är Zarembas beskrivning av tystnaden och oron:

”Så sanslöst, så omdömeslöst... Kollegerna från andra universitet gapskrattar när Karlstad kommer på tal. Hur mås det bland grantopparna, frågar de, hur många miljoner har ni fått för fjäsket? Då känns det inte så roligt att svara: ”inga ännu...”

Denne forskare är mest bedrövad å studenternas vägnar. De har rätt att kräva av sin rektor att hon upprätthåller skolans heder. Får jag citera detta? ”Ja, men utan namn.”

Jag har börjat vänja mig vid att vårdbiträden, lärare och läkare kräver anonymitet när de har synpunkter på verksamheten. Men hen är ingen doktorand i beroendeställning. Hen är professor, en av dem som vi satt att vakta den akademiska friheten.

På högskolans interna debattforum vittnar forskare om hur frispråkiga tillrättavisas eller skräms till tystnad.

Hittills inget svar från universitetet, men på websidan kommenteras frågan:

Inte helt oväntat låg mediernas fokus på den norske affärsmannen Olav Thon.
I vanliga fall brukar hedersdoktorer inte väcka något större medialt intresse, men att universitetet utnämnt Olav Thon har lett till starka reaktioner. Universitetet har fått kritik för att en person som stödjer Fremskrittspartiet utsetts. Andra har riktat kritik mot själva utnämningsprocessen.

-Jag hade inte väntat mig att det skulle bli så starka reaktioner. Men det är heller inget jag ligger sömnlös över, sa Olav Thon som poängterade att han främst sympatiserar med partiets önskan att sänka skatter och avgifter och minska den offentliga sektorn.
Han tror att man i Sverige har missförstått situationen och att man i Norge är mer insatt.

Per Eiritz, som tidigare också suttit i universitetets styrelse, talade om vikten av att ha högt till tak inom universitetet.
- Det är inte fel att diskutera sakligt, alla måste få komma till tals.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hej,

Jag tycker Zarembas artikel (och jag arbetar på det nämnda lärosätet) är synnerligen slarvig journalistik. Karlstads universitet har ett internt debattforum (ganska ovanligt för lärosäten) och där är det EN person (av fler än 1000 anställda) som skrivit om en "tystnadens kultur" (och det är från denna enda person som flertalet av citaten som dyker upp i artikeln kommer...jag har självt de exakta citaten på vårt forum). Hur många Zaremba sen har fått tag på som inte vågar gå ut med sitt namn av rädsla är oklart (kanske bara 1-2?). På debattforumet vimlar det däremot av lärare och forskare som skriver under med namn (det måste man) och som är kritiska mot beslutet att utse Thon till hedersdoktor (och till en del andra internpolitiska frågor). Så att på en arbetsplats med fler än 1000 anställda lyckas hitta några stycken som tycker allt är skit och att ledningen trycker ned de som kritiserar något är väl inte direkt någon prisvinnande journalistik. På vilken arbetsplats skulle man inte lyckas med motsvarande? Nog finns det gott om kritik mot ledningen och linjestyrningen (precis som det verkar vara på andra lärosäten där jag pratar med kollegor...), men däremot är de flesta som jag möter dagligen oförstående till kritiken om "tystnadens kultur".

Vidare är det en tendentiös beskrivning av hur hedersdoktorer utses vid lärosätet. Ja, det är rektor som "fattar beslutet" genom att skriva under själva beslutsdokumentet, men det är fakulteterna som gör valen och väljer vilka personer som ska utses och läggas fram (precis som på alla andra lärosäten, har jag förstått). Den processen väljer dock Zaremba att inte skriva om, ty det hade väl inte gett en lika spetsig artikel.

Att beskriva Thon och FrP som rasistiskt. Ja, det är en större diskussion antar jag. Personligen har jag svårt att i partiprogrammet se vad som skulle vara rasistiskt (invandringsrestriktiv hållning är inte per se rasistiskt), däremot kan man förstås hitta gott om uttalanden som är att se som främlingsfientliga. Jag skulle säga att många internt också varit kritiska mot utnämningen av Thon och det har debatterats mycket livligt internt. Thon har inneburit väldigt mycket för stora delar av Värmlands landsbygd som gränsar mot Norge, där arbetslösheten har gått från mycket höga nivåer till att i perioder varit klart under svenskt genomsnitt. Men det är däremot, som diskuterats, tveksamt vad Thon de facto gjort för akademin och universitetet.

Till sist, Zaremba tar upp en viktig fråga om styrningsideologi och en trend med linjeorganisation istället för mer kollegiala beslutsfattarorganisationer m m. Detta är dock i allra högsta grad en nationell trend (internationell?) där samma diskussion har funnits på alltifrån KI till små högskolor även tidigare. Att blanda samman det med utnämningen av Thon i en artikel helt byggd på internt skvaller från ett fåtal personer...ja, personligen tycker jag det inte är värdigt DN och jag hoppas det inte är ett kännetecken på Zarembas vidare journalistiska produktion.

(Rektors syn har förmedlats i en del olika kanaler, och på den externa webben finns det bland annat här:
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/11923)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.