Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om 3:1 kvoten som kan förändra ditt liv | Main | Frida Boisen om invandrares sysselsättning i Sverige »
tisdag
okt292013

Björklund m fl om den svenska skolan 2003

image För 10 år sedan släppte SNS en rapport om den svenska skolan. Författare: Anders Björklund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson och Alan B. Krueger.

Ur sammanfattningen:

Svenska skolelever och vuxna har goda kunskaper och färdigheter internationellt sett. Men bristen på lärare hotar att bli ett problem. Besparingarna på 1990-talet har försämrat elevernas prestationer och ökat skillnaderna mellan starka och svaga elever. Konkurrensen från fristående skolor har troligen förbättrat prestationerna, men effekterna tycks vara relativt små.

Bland åtgärdspunkterna kan noteras följande tre förslag:

 • Ett decentraliserat system kräver centrala utvärderingar.
 • Obligatoriska tester och prov behöver komma tidigare.
 • Tillförlitliga tester och prov kräver central rättning av nationella
  prov.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Jiba.Ga
  Bj�rklund m fl om den svenska skolan 2003 - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: web page
  Bj�rklund m fl om den svenska skolan 2003 - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.